Dødsbobehandling

Advokatfirmaet.dk behandler årligt mange dødsboer. I samråd med arvingerne forestår vi afklaring af skifte- og arveretlige forhold samt skatte- og afgiftsmæssige spørgsmål med henblik på at opnå den mest optimale behandling af boet.

Der kan være tale om forskellige bobehandlingsformer:

Boudlæg:

Såfremt formuen ikke overstiger kr. 47.000 (2021), kan boet blive udlagt til den, der har/vil bekoste begravelsen. Udlægsmodtageren hæfter ikke for afdødes gæld. Skifteafgiften er kr. 500.

Udlæg til efterlevende ægtefælle: Såfremt afdødes og ægtefællens samlede formue ikke overstiger i alt kr. 810.000 (2021), kan hele boet udlægges til den efterlevende ægtefælle. Ægtefællen påtager sig ansvaret for afdødes gældsforpligtelser. Skifteafgiften er kr. 500.

Uskiftet bo:

Denne skifteform kan anvendes i situationer, hvor der er en vis formue. Et uskiftet bo for længstlevende ægtefælle nødvendiggør, at der i ægteskabet er formuefællesskab, og at afdødes eventuelle særbørn samtykker. Uskiftet bo kan dog kombineres med, at særbørnene mod vederlag meddeler arveafkald. Ægtefællen indtræder i afdødes skattemæssige stilling, for så vidt angår dødsåret. Skifteafgiften er kr. 500.

Forenklet privat skifte:

Det er ikke nødvendigvis den bedste løsning for den længstlevende ægtefælle at overtage boet til hensidden i uskiftet bo. Det kan efter omstændighederne være en bedre løsning med et privat skifte, hvor fællesbørn og eventuelle særbørn af afdøde meddeler arveafkald. I disse tilfælde kan efterlevende ægtefælle overtage boet til forenklet privat skifte som eneste arving. Skifteafgiften er kr. 1.000.

Privat skifte:

Privat skifte anvendes både, når der er tale om nært beslægtede og fjernere arvinger. Privat skifte forudsætter, at alle arvinger er enige herom og tillige er enige om alle væsentlige spørgsmål vedrørende bobehandlingen. Privat skifte indebærer for arvingerne en hæftelse for afdødes gæld. Betydningen af hæftelsen er dog minimal. Afdødes kreditorer indkaldes ved et proklama, der indrykkes i Statstidende. Kreditorer har herefter en frist på 8 uger til at anmelde eventuelle krav, og såfremt det viser sig, at boet er insolvent (negativ formue), har arvingerne altid fortrydelsesret. Boet kan således overgå til bobestyrerbehandling, hvormed arvingerne undgår hæftelsen for afdødes gæld. Arvingerne skal dog tilbagelevere det, der allerede er modtaget. Skifteafgiften er som udgangspunkt kr. 2.500. Dog betales en yderligere afgift på kr. 6.500, hvis boets nettoformue efter boopgørelsen overstiger kr. 1.000.000. Nært beslægtede (f.eks. børn og børnebørn) betaler endvidere boafgift på 15% af den del af arven, som overstiger et bundfradrag på kr. 301.900 (2020). Ved skifte af et uskiftet bo er der dobbelt bundfradrag. Fjernere slægtninge og ubeslægtede betaler tillige en tillægsboafgift på 25% af arven eller i alt max. 36,25%. Efterlevende ægtefælle skal ikke betale boafgift.

Solvent bobestyrerbo:

Såfremt betingelserne for et privat skifte ikke er tilstede (f.eks. pga. uenighed mellem arvingerne, usikkerhed om, hvorvidt boet er solvent, eller der er udpeget en bobestyrer i et eventuelt testamente), behandles boet af en bobestyrer, som er udpeget af skifteretten eller af afdøde i testamente. Proklama indrykkes i Statstidende straks efter, at boet er taget under bobestyrerbehandling, og kreditorerne har herefter en frist på 8 uger til at anmelde eventuelle krav. Et eventuelt overskud fra bobehandlingen udbetales til arvingerne. Arvingerne har ret til at deltage i samråd med bobestyreren vedrørende væsentlige beslutninger, og bobestyrerens afgørelse kan påklages til skifteretten. Skifteafgiften er den samme som ved privat skifte, dvs. kr. 2.500 samt yderligere kr. 6.500, hvis boets nettoformue efter boopgørelsen overstiger kr. 1.000.000.

Insolvent bobestyrerbo:

Såfremt det efter proklamafristens udløb viser sig, at afdøde var insolvent (negativ formue), behandles boet efter andre regler, hvor det i stedet for arvingerne er kreditorerne, der har indflydelse på væsentlige spørgsmål under bobehandlingen i samråd med bobestyreren.

Andre forhold:

Udover bobehandlingsformen kan der være en række yderligere forhold, som skal behandles i forbindelse med skiftet. Advokatfirmaet.dk tager sig – efter aftale med arvingerne – blandt andet af:
 • Fremskaffelse af skiftefuldmagter, solvenserkæring og andre blanketter
 • Rådgivning om arveforhold, herunder
  • Udpegning af eventuel skifteværge
  • Indrykning af proklama i Statstidende
  • Fremskaffelse af oplysninger om afdødes aktiver, herunder værdiansættelse
  • Opsigelse af afdødes abonnementer, såsom avis, licens, telefon m.v.
  • Udlæg/salg af de forskelligt forekommende aktivtyper, såsom fast ejendom, igangværende virksomhed, køretøjer, værdipapirer, indbo m.v.
 • Rådgivning om skatte- og afgiftsmæssige forhold og udarbejdelse af selvangivelse ved skattepligtige dødsboer
 • Udarbejdelse af oversigt over aktiver/passiver på dødsdagen (åbningsstatus) og udfærdigelse af endeligt boregnskab (boopgørelse) – herunder oversigt over arvens fordeling og beregning af boafgift – samt udlodning af arv til arvingerne – herunder indsættelse af eventuel båndlagt arv i forvaltningsafdeling 

Specielt vedrørende livsforsikringer:

I mange tilfælde kan dødsfaldssummer fra livsforsikringer udbetales direkte til efterlevende ægtefælle eller børn udenom boet. Undersøgelser vedrørende forsikringsforhold foretages altid af bobehandlende advokat.
Kontakt Tommy OlesenMalene Andersen for yderligere information og vejledning.

Brug for hjælp?

Har du brug for rådgivning eller anden form for juridisk assistance, så book et møde allerede idag

Advokat (H), Partner