Skatter og afgifter

I forbindelse med skattesager - herunder moms- og afgiftssager - kan det i mange tilfælde være nødvendigt med sagkyndig rådgivning under hensyntagen til den meget komplekse og konstante tilgang af nye lovreguleringer indenfor generel skatteret.

Advokatfirmaet.dk yder sagkyndig rådgivning overfor såvel erhvervslivet som privatkunder vedrørende skatterådgivning, herunder skatteproces, hvortil der gives omkostningsgodtgørelse med henholdsvis 50% eller 100% afhængig af, hvorvidt klageren har fået helt eller delvist medhold.

Overordnet kan klageorganerne for en skattesag opdeles i det administrative klagesystem og domstolssystemet, således at man, såfremt man ikke er tilfreds med Skatteforvaltningens skatteansættelse etc., har mulighed for at påklage denne til skatteankestyrelsen inden 1 måned. Styrelsen visiterer efterfølgende sagen til enten Skatteankenævnene eller Landsskatteretten som næste instans. 

Såfremt man ikke kan acceptere Skatteankenævnets afgørelse, kan man fortsat anke denne til 2. klageinstans, som er Landsskatteretten i København. Herefter er det administrative klagesystem udtømt.

For så vidt angår erhvervsklienter, kan Skatteforvaltningens afgørelse påklages direkte til Landsskatteretten senest 3 måneder efter modtagelse af Skatteforvaltningens afgørelse.

Endvidere har man mulighed for at indbringe en afgørelse fra Landsskatteretten for den civile domstol – Byretten er her første instans – senest 3 måneder efter Landsskatterettens afgørelse eller afvisning.

Som nævnt ovenfor ydes der godtgørelse til sagkyndige udgifter i samtlige instanser med henholdsvis 100% eller 50% afhængigt af sagens udfald.

Desværre er skattelovgivningen og klagesystemerne særdeles komplicerede, hvorfor det er vigtigt, at man allerede tidligt i en klagefase kontakter en skatteretsadvokat for at få en vurdering af, hvorvidt sagen kan bære en fortsat klagebehandling, samt for at få sagen skåret til, herunder procederet såvel skriftligt som mundtligt, idet det naturligvis kræver erfaring at føre komplicerede skattesager.

Advokatfirmaet.dk har den nødvendige erfaring i førelse af skattesager.
Kontakt Finn Bødstrup for yderligere information og vejledning.

Brug for hjælp?

Har du brug for rådgivning eller anden form for juridisk assistance, så book et møde allerede idag

Advokat (H), Adm. partner