INFORMATION OM REGLERNE FOR:

  • Fri proces
  • Retshjælpsforsikring
  • Offentlig retshjælp
Omkostninger til retsafgifter, syn og skøn, vidner, egen advokat samt eventuelt sagsomkostninger til modparten forbundet med førelse af retssager kan i de fleste tilfælde kræves betalt helt eller delvis, enten fra det forsikringsselskab, hvor der er tegnet indbo/hjem/familieforsikring eller kaskoforsikring for bil, hus eller båd, eller, hvis ingen forsikring haves, fra det offentlige. Retshjælpsforsikringen er altid den primære tilskudsinstans.

FRI PROCES.

Hvis det er nødvendigt, for eksempel fordi en klients retshjælpsforsikringsselskab afslår at bevilge dækning på forsikringsretshjælp, eller fordi der ikke foreligger en dækkende forsikringspolice, sørger vi naturligvis for på klientens vegne at indsende ansøgning om fri proces; enten til den retsinstans, hvor retssagen agtes anlagt, eller til Civilstyrelsen afhængigt af retssagens type.
 
Betingelserne for at opnå fri proces er bl.a., at retten eller Civilstyrelsen skønner, at der er rimelig grund til at føre retssagen, samt at klienten dokumenterer, at denne opfylder de økonomiske betingelser, der fremgår nedenfor under punkt 4.
 
Klienten bedes derfor om flg.: 
  • At aflevere egen og eventuel samlevers seneste skattemæssige årsopgørelse
  • At oplyse om antallet af hjemmeboende, mindreårige børn, da disse oplysninger altid skal medsendes en ansøgning om fri proces
  • At fremsende en skriftlig erklæring om, at klienten ikke har en retshjælpsforsikring

RETSHJÆLPSFORSIKRING.

Til en forsikring er der oftest tilknyttet retshjælpsforsikringsdækning, således at klientens forsikringsselskab betaler de med førelse af retssager forbundne omkostninger. Retshjælpsforsikringen dækker dog ikke alle slags retssager, og det er herudover en forudsætning, at omkostningerne afholdes med rimelig grund, at en advokat påtager sig sagen, samt at sagen - af en advokat - anmeldes til forsikringsselskabet.
 
I de såkaldte ”småsager” (sager med en sagsgenstand under kr. 50.000) og anerkendelsessøgsmål er udgifter forud for selve hovedforhandlingen (sagens forberedelse – processkrifter) ikke omfattet af forsikringsdækningen, bortset fra retsafgift og udgift til sagkyndigerklæring, der pålægges af retten. Dette betyder, at klienten selv skal afholde udgiften – også selvom denne vinder sagen. 
 
Selskabernes dækningssum varierer typisk fra kr. 100.000 op til kr. 200.000 for sagens samlede sagsomkostninger, og klientens selvrisiko er som hovedregel 10% af dækningssummen, dog (med enkelte undtagelser) minimum kr. 2.500. Overskrides dækningssummen, skal klienten selv betale. 
 
Hvis klienten opfylder de økonomiske betingelser for fri proces og offentlig retshjælp (se punkt 4), er der ingen selvrisiko, og overskridelse af dækningssummen kan søges dækket af Statskassen, der vurderer, om overskridelsen er velbegrundet og sagen er rimelig.  
 
Klienten bedes derfor aflevere egen og eventuel samlevers skattemæssige årsopgørelse for det seneste skatteår sammen med oplysning om antallet af hjemmeboende, mindreårige børn.
 
Herudover skal vi altid have kopi af klientens forsikringspolice eller policenummeret. Har klienten ingen dækkende forsikring, skal dette oplyses, da adgangen til forsikringsretshjælp altid skal klarlægges og oplyses, herunder i forbindelse med ansøgningen om fri proces eller offentlig retshjælp.

OFFENTLIG RETSHJÆLP. 

Hvis klienten søger råd og vejledning hos Advokatfirmaet.dk i forbindelse med juridiske spørgsmål, som der ikke skal føres retssag om, kan denne, hvis de økonomiske betingelser herfor opfyldes (se punkt 4), opnå økonomisk dækning fra dennes retshjælpsforsikring, hvis der foreligger en tvist, og ellers fra det offentlige. Offentlig retshjælp må ikke anvendes som tilskud til klientens betaling af en større regning. 
 
Advokatfirmaet.dk er tilknyttet denne ordning, og vi sørger naturligvis for at indsende et særligt ansøgningsskema til retshjælpsforsikringsselskab eller dommerkontoret. Skemaet underskrives af klienten. 
 
a) Som trin 2 retshjælp (op til kr. 1.160 inkl. moms), betaler klientens retshjælpsforsikringsselskab eller det offentlige 75%, dvs. kr. 870. Egenbetalingsdelen på 25% dvs. kr. 290. Almindelig retshjælp dækker også udfærdigelse af enkle dokumenter eller breve.
 
b) Er der et ganske særligt begrundet behov, som kan afsluttes med retshjælpen, kan der ydes trin 3 retshjælp med dækning af halvdelen af yderligere salær op til kr. 2.660 inkl. moms. Klientens egenbetalingsdel for maksimal trin 3 retshjælp er 50 % og udgør således kr. 1.330 (plus kr. 290), altså i alt kr. 1.620.
 
Hvis der er tale om advokatbistand til udarbejdelse af en ansøgning om fri proces, er der ingen egenbetalingsdel. 

INDTÆGTSGRÆNSER FOR 2021.

For enlige kr. 344.000
For samlevende kr. 437.000
 
Beløbsgrænserne forhøjes med kr. 60.000 pr. barn (herunder stedbørn og plejebørn) under 18 år, som enten bor hos ansøgeren/den retshjælpssøgende eller i overvejende grad forsørges af denne.
 
Dokumentationen for indtægtsforholdene udgøres af den/de skattemæssige årsopgørelse(r) for 2019. 
 
For ansøgninger, der indsendes i december måned 2021, skal tillige den/de skattemæssige årsopgørelse(r) for 2020 vedlægges.