Klientoplysninger

 

Forsikring

Advokaterne i Advokatfirmaet.dk, CVR nummer 25 28 07 25, er alle beskikket som advokater af Justitsministeriet i Danmark. Derudover er de en del af Advokatsamfundet og medlem af Danske Advokater, ligesom de er omfattet af firmaets ansvarsforsikring.

Advokatfirmaet.dk har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor denne udøves.

Advokatfirmaet.dk’s ansvarsforsikring er tegnet i Codan, Gammel Kongevej 60, 1790 København V., der ligeledes er garantistiller. 

De advokatetiske regler

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.

Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer regler om:

Tavshedspligt:    
Pålægger advokater og deres medarbejdere fortrolighed i forhold til oplysninger modtaget gennem deres arbejde.


Interessekonflikt:
Situationer, hvor advokaten ikke kan rådgive en klient uden at komme i konflikt med andre interesser.


På Advokatnævnets hjemmeside kan man læse mere om god advokatskik, klageadgang m.v.

Advokatnævnet behandler to former for klager: adfærdsklager og salærklager. 
Advokatnævnets sekretariatsadresse er: Kronprinsessegade 28, 1306 København K. 
 

Forebyggelse af hvidvaskning

Advokatfirmaet.dk er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter os til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR-nr. eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag og i fornødent omfang aflevere dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger om og dokumentation på det reelle ejerforhold. Ved sager, hvor der sker en overdragelse, skal der endvidere indhentes legitimation med CPR-nr. og foto.

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter desuden Advokatfirmaet.dk til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan Advokatfirmaet.dk også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet. 
 

Prispolitik

Vi lægger vægt på, at vores rådgivning tilfører værdi for Advokatfirmaet.dk's klienter. Dette opnår vi via dialog og forventningsafstemning - også når det drejer sig om prisen på vores ydelser.

Vi rådgiver inden for mange forskellige specialer og brancher, hvor behovene og opgaverne ofte er forskelligartede - både hvad angår form og omfang.

Generelt fastsættes vores honorar på grundlag af vores ressourceforbrug og den værdi, som vores rådgivning har tilført. I vurderingen indgår blandt andet:

  • Arbejdets art og omfang, herunder arbejde uden for normal arbejdstid
  • Det med sagen forbundne ansvar
  • Sagsgenstandens størrelse
  • Sagens betydning for klienten
  • Den medgåede tid og det opnåede resultat.

Vores juristers timetakster varierer afhængig af anciennitet og specialviden, men kan altid oplyses ved forespørgsel.
 

Fakturering og betaling

Hos Advokatfirmaet.dk sker der som hovedregel en løbende fakturering til klienten. Denne fakturering sker kvartalsvis bagud.

Vi kan herudover anmode klienten om at indbetale et depositum for vores honorar og udlæg.

Klienten betaler, udover vort honorar, omkostninger og udlæg, som vi har afholdt som led i udførelsen af opgaven, herunder f.eks. afgifter og gebyrer, rejse- og opholdsudgifter samt visse kopierings- og forsendelsesudgifter. Det afhænger af beløbets størrelse, om vi lægger beløbet ud for klienten, eller om vi beder om forudbetaling af beløbet.

Betalingsbetingelser: netto kontant 8 dage, dvs. 8 dage efter fakturaens datering. Ved betaling senere end 30 dage efter fakturaens datering beregnes morarenter svarende til den til enhver tid gældende procesrente. 
 

Anerkendelsesskrivelse

Ved indgåelse af nye sager på vort kontor vil alle forbrugere modtage en skriftlig anerkendelsesskrivelse fra Advokatfirmaet.dk med angivelse af opgavens indhold og omfang samt forventet salær.

Erhvervskunder vil på anmodning herom modtage en anerkendelsesskrivelse med tilsvarende oplysninger.

Ved oprettelse af sagen skal klienten meddele de fornødne oplysninger om sin identitet, herunder navn, adresse, CVR-nr. eller CPR.nr.

Anerkendelsesskrivelsen henviser i øvrigt til Advokatfirmaet.dk's forretningsbetingelser, som også vedhæftes anerkendelsesskrivelsen.