Forretningsbetingelser


Advokatfirmaet.dk I/S, CVR-nr. 25 28 07 25, forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som Advokatfirmaet.dk I/S leverer til klienten, medmindre andet er aftalt.
 
Forretningsbetingelserne gælder for opgaver, der overlades Advokatfirmaet.dk I/S efter den 1. oktober 2010.
 

1. Udførelsen af opgaven

1.1. Advokatfirmaet.dk I/S og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser. 

1.2. Advokatfirmaet.dk I/S forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang. 

1.3 Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning. 

1.4. Advokatfirmaet.dk I/S er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten. 

1.5. Advokatfirmaet.dk I/S opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning. 

1.6. Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Advokatfirmaet.dk I/S leverer til klienten i forbindelse med sagen, men Advokatfirmaet.dk I/S har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet. 

2. Honorar, fakturering og klientmidler

2.1. Advokatfirmaet.dk I/S fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder arbejde uden for normal arbejdstid, sagens presserende karakter, den interesse sagen repræsenterer for klienten, værdien af Advokatfirmaet.dk I/S’s ydelser, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat. 

2.2. Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, retsafgifter, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter samt eksterne transmissionsudgifter betales af klienten ud over honoraret. 

2.3. I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave vil klienten efter anmodning blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde honoraret beregnes på, fx de timepriser der anvendes, blive oplyst. I forbrugerforhold gives klienten oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes. 

2.4. Advokatfirmaet.dk I/S kan både ved opgavens påbegyndelse og på et hvilket som helst senere tidspunkt opkræve et depositum, hvis størrelse fastsættes ud fra opgavens karakter. 

2.5. Normalt fakturerer Advokatfirmaet.dk I/S kvartalsvis bagud. Der kræves dog som udgangspunkt forudbetaling af større eksterne omkostninger.

2.6. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter og rykkergebyr på kr. 100,00 pr. forsendelse i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Fakturabeløbet er betalbart uden hensyn til lokale skatter i klientens domicilland.

2.7. Alle midler, som vores klienter betror Advokatfirmaet.dk I/S, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti (klientkontovedtægten). Klientmidlerne indsættes og forrentes på klientkonti hos vores bankforbindelse. 

2.8. Advokatfirmaet.dk I/S er ikke ansvarlig for klientmidler indsat på klientkonti hos vores bankforbindelse i tilfælde af, at det pågældende pengeinstitut måtte blive nødlidende. Klientmidler indsat på klientkonti er omfattet af de almindelige regler om indskydergaranti og er således som udgangspunkt omfattet af et dækningsmaksimum på EUR 100.000 for samtlige konti, klienten har i det pågældende pengeinstitut. Advokatfirmaet.dk I/S vil, med mindre andet aftales med klienten, anvende vores sædvanlige bankforbindelser. Oplysninger om vores sædvanlige bankforbindelser kan modtages ved henvendelse til den klientansvarlige partner. 

3. Fortrolighed og insiderregler

3.1. Advokatfirmaet.dk I/S er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt. Alle i Advokatfirmaet.dk I/S er pålagt en udvidet tavshedspligt, og derudover har Advokatfirmaet.dk I/S sikkerhedsprocedurer for håndtering af alt fortroligt materiale. 

3.2 Alle i Advokatfirmaet.dk I/S er undergivet særlige regler i overensstemmelse med gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer. 

4. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

4.1. Advokatfirmaet.dk I/S er ansvarsforsikret hos CODAN, og har også i dette selskab stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Advokatfirmaet.dk er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. 

4.2. Ansvaret er dog for såvel Advokatfirmaet.dk I/S som dets partnere og medarbejdere begrænset til et beløb på maksimalt DKK 11 mio. pr. opgave (DKK 10 mio. for bestyrelsesansvar), idet der ikke i samme år til samme klient kan udbetales beløb, der overstiger dette maksimum. 

4.3. Advokatfirmaet.dk I/S og dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. 

4.4. Vær dog opmærksom på, at vi har mulighed for konkret at forhøje vores forsikringsdækning eller tegne særlig projektforsikring, såfremt klienten ønsker dette. 

4.5. Advokatfirmaet.dk I/S’s partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Advokatfirmaet.dk I/S har henvist klienten til, ligesom Advokatfirmaet.dk I/S og dets partnere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Advokatfirmaet.dk I/S efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til. 

5. Klageadgang

5.1. Advokatnævnet behandler klager over medlemmer af Det danske Advokatsamfund. Advokatnævnet behandler to former for klager: adfærdsklager og salærklager. Læs mere på Advokatnævnets hjemmeside som er: www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet. Adressen er: Kronprinsessegade 28, 1306 København K. 

6. Lovvalg og værneting

6.1. Advokatfirmaet.dk I/S’s rådgivning og disses forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. 

6.2. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole med Retten i Aalborg som første retsinstans