Forretningsbetingelser

 
Advokatfirmaet.dk I/S (herefter ”Advokatfirmaet.dk”), CVR-nr. 25 28 07 25, forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som Advokatfirmaet.dk udfører for klienten, medmindre andet er aftalt.

1. Opgaven og klientforhold

1.1. Advokatfirmaet.dk og klienten aftaler den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser. Omfanget af opgaven kan justeres løbende efter behov.
 
1.2. Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokat-etiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.
 
1.3. Advokatfirmaet.dk er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten.
 
1.4. Advokatfirmaet.dk indhenter, opbevarer og håndterer oplysninger om klienter og øvrige sagsoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Ved ydelse af rådgivning anses Advokatfirmaet.dk som selvstændig dataansvarlig. I visse tilfælde kan klienten dog være dataansvarlig og Ad-vokatfirmaet.dk databehandler, og i disse tilfælde indgås der en databehandleraftale mellem parterne.
 
1.5. Alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af Advokatfirmaet.dk tilhører Advokatfirmaet.dk, medmindre andet er aftalt.
 
2. Honorar, fakturering og klientmidler

2.1. Advokatfirmaet.dk fastsætter honoraret efter et samlet skøn. I skønnet indgår bl.a. opgavens betydning, kompleksitet og værdi for klienten, opgavens omfang og tidsforbruget, herunder arbejde uden for normal arbejdstid, sagens presserende karakter, det ansvar der er forbundet med opgaven, graden af anvendt specialistviden og det opnåede resultat. Honoraret tillægges moms efter gældende regler.
 
2.2. Alle opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, retsafgifter, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter samt eksterne transmissionsudgifter betales særskilt af klienten ud over honoraret.
 
2.3. Såfremt det aftales med klienten, giver Advokatfirmaet.dk et estimat over det forventede honorar, som vil blive faktureret for løsning af opgaven. I forbrugerforhold gives klienten oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.
 
2.4. Advokatfirmaet.dk kan både ved opgavens påbegyndelse og på et hvilket som helst senere tidspunkt opkræve et depositum, hvis størrelse fastsættes skønsmæssigt ud fra opgavens karakter.
 
2.5. Advokatfirmaet.dk fakturerer som udgangspunkt kvartalsvis bagud, medmindre andet aftales. Der kan kræves forudbetaling af honorarer eller øvrige omkostninger, før arbejdet påbegyndes.
 
2.6. Betalingsbetingelser er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter og rykkergebyr på kr. 100,00 pr. forsendelse i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.
 
2.7. Alle midler, som klienter indbetaler til Advokatfirmaet.dk, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti (klientkontovedtægten). Klientmidlerne indsættes og forrentes på klientkonti hos Advokatfirmaet.dks sædvanlige bankforbindelser, der fremgår på Advokatfirmaet.dks hjemmeside www.advokatfirmaet.dk.
 
2.8. Advokatfirmaet.dk påtager sig ikke ansvar for klientmidler indsat på klientkonti hos vores bankforbindelse i tilfælde af, at det pågældende pengeinstitut måtte blive nødlidende. Klientmidler indsat på klientkonti er omfattet af de almindelige regler om indskydergaranti og er således som udgangspunkt omfattet af et dækningsmaksimum på EUR 100.000 for samtlige konti klienten har i det pågældende pengeinstitut.

3. Fortrolighed

3.1. Advokatfirmaet.dk behandler alle oplysninger i relation til opgaver og klienter fortroligt. Alle medarbejdere i Advokatfirmaet.dk er pålagt en udvidet tavshedspligt, og derudover har Advokatfirmaet.dk sikkerhedsprocedurer for håndtering af alt fortroligt materiale.
 
3.2. Alle i Advokatfirmaet.dk er undergivet særlige regler vedrørende intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med værdipapirer.
 
4. Interessekonflikter

4.1. I forbindelse med modtagelse af en opgave afklarer Advokatfirmaet.dk, om det vil indebære en interessekonflikt for Advokatfirmaet.dk at påtage sig opgaven.
 
4.2. Advokatfirmaet.dk kan rådgive andre virksomheder inden for samme branche som klientens, medmindre dette vil være i strid med interesse-konfliktreglerne.
 
5. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

5.1. Advokatfirmaet.dk er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler med de nedenfor anførte begrænsninger.
 
5.2. Ansvaret er dog for såvel Advokatfirmaet.dk som dets partnere og medarbejdere begrænset til maksimalt DKK 11 mio. pr. opgave (DKK 10 mio. for bestyrelsesansvar), idet der ikke i samme år til samme klient kan udbetales beløb, der overstiger dette maksimum.
 
5.3. Advokatfirmaet.dk er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.
 
5.4. Advokatfirmaet.dk hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Advokatfirmaet.dk har henvist klienten til, ligesom Advokatfir-maet.dk og dets partnere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Advokatfirmaet.dk efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.
 
5.5. Advokatfirmaet.dk er ansvarsforsikret hos Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, og har også i dette selskab stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.
 
6. Klageadgang

6.1. Hvis klienten ikke er tilfreds med Advokatfirmaet.dks rådgivning eller behandling af en opgave, kan klienten til enhver tid kontakte enten den ansvarlige advokat på sagen eller Advokatfirmaet.dks administrerende partner.
 
6.2. Advokatnævnet behandler klager over medlemmer af Det danske Advokatsamfund. Advokatnævnet behandler to former for klager Adfærdsklager og salærklager. Læs mere på Advokatnævnets hjemmeside som er: www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet. Adressen er: Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
 
7. Oplysningspligt

7.1. Oplysninger om Advokatfirmaet.dk, jf. pkt. 13 i de advokatetiske regler, fremgår af Advokatfirmaet.dk IS/ hjemmeside www.advokatfirmaet.dk.
 
7.2. Advokatfirmaet.dk behandling af personoplysninger om klienter, modparter og andre fysiske personer (herunder brugere af Advokatfirmaet.dks hjemmeside) fremgår af Advokatfirmaet.dks Privatlivspolitik, der findes på Advokatfirmaet.dks hjemmeside www.advokatfirmaet.dk.
 
8. Lovvalg og værneting

8.1. Eventuelle tvister om Advokatfirmaet.dks rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret og danske domstoles enekompetence.