INJURIESAGER

Start kun en injuriesag, hvis det er nødvendigt…

At blive udsat for nedværdigende og/eller fejlagtig omtale kan virke yderst generende for de personer eller virksomheder, som det går ud over.

Det er ikke enhver urigtig eller forkert omtale, som det kan betale sig at gøre noget ved, og selv om arbejdet med injuriesager udgør et indtjeningsbidrag i vores firma, anser vi det som vores første opgave at få klarlagt, om det virkelig er en injuriesag i sin fulde udstrækning klienten har brug for, eller om sagen har bedre af at ”dø i stilhed”.

Selv om ”et advokatbrev” fra tid til anden kan føre til en tilbagetrækning af injurierende udtalelser, bør man som altovervejende hovedregel ikke starte en sag på denne måde, uden på forhånd at have gjort sig klart, at man vil fortsætte sagen til ”den bitre ende” for det tilfælde, at henvendelsen fra advokaten ikke fører til noget.

At ”springe op som en løve og falde ned som et lam” giver efter vor erfaring ofte anledning til, at den fornærmende part fortsætter og udbygger fornærmelserne, til yderligere skade for vores klient.

… men start den i tide!

Muligheden for at få den fornærmende idømt en straf, jfr. nedenfor under 2, fortabes, hvis der ikke er anlagt retssag inden en vis frist, og da advokaten også skal have tid til at sætte sig ind i sagen m.v., er det vigtigt at søge rådgivning så hurtigt som muligt.


Injuriesagens muligheder.
Hvis klienten efter en nærmere drøftelse af sagen ikke mener at kunne leve med, at fornærmelserne står uimodsagt, består en af de mulige reaktioner i at rejse en injuriesag, hvorunder vi for vores klient kan kræve modparten dømt til
1. Mortifikation (dvs at en dommer vurderer, at den fornærmende part ikke har haft tilstrækkelig baggrund for at udtale sig som sket og at udtalelsen er retsstridig)
2. Straf (typisk bødestraf, men i grove tilfælde kan frihedsstraf komme på tale)
3. At betale erstatning
4. At betale omkostninger til offentliggørelse af dommen, samt naturligvis
5. Omkostninger i forbindelse med retssagen

Inden vi starter en injuriesag ved domstolene anbefaler vi som oftest at skrive til den fornærmende part for at få denne til at tilbagetrække og beklage beskyldningerne.


Injuriesagens økonomi.
Vi afregner injuriesager efter tidsforbrug (p.t. kr. 2.200-2.400 ekskl. moms i timen) samt positive udgifter inkl. evt. nødvendig kørsel efter statens takster.

Tidsforbruget varierer særdeles meget efter sagernes karakter, men ligger sjældent under 10 timer.

Hvis sagen ender med retssag, vil den tabende part normalt blive dømt til at betale et omkostningsbeløb til den vindende part, men efter sædvanlig praksis dækker de omkostningsbeløb, som dommerne fastsætter ikke fuldt ud advokathonoraret, så selv om sagen vindes, må klienten være forberedt på at skulle betale et vist beløb selv.

For virksomheders vedkommende kan advokatudgiften trækkes fra som driftsudgift, hvis sagen har været nødvendig for at erhverve, sikre eller vedligeholde virksomhedens indkomst.

I sager med fri proces og/eller retshjælpsdækning skal Retten eller forsikringsselskabet godkende vores honorar. Da vi har erfaring for at domstolene og forsikringsselskaberne ikke har forståelse for, hvor lang tid, der i praksis går til håndtering af injuriesager, og normalt kun godkender honoarar ud fra nogle vejledende retslinigslinjer, på tager vi os fra og med 1. august 2010 ikke injuriesager, hvor klienten ønsker at søge fri proces eller retshjælpsdækning.

Vi gør imidlertid opmærksom på, at der kan være mulighed for retshjælpsdækning/fri proces, men i så fald må De vælge en advokat fra et andet firma, der vil påtage sig at føre sagen.

Vores honorar skal naturligvis altid kunne forsvares som rimeligt i forhold til den anvendte tid, og skulle De være utilfreds med den endelige regning, kan De klage til Advokatmyndighederne, hvis afgørelse vi på forhånd kan tilkendegive skulle følge i denne type sager.

Reglerne om fri proces/retshjælpsdækning er i store træk således:

Virksomheder kan ikke få fri proces, men der kan eventuelt være en erhvervsretshjælpsforsikring, der dækker.

For private er der pricipielt adgang til at få fri proces, hvis visse indtægtsgrænser ikke overskrides og Justitsministeriet mener klienten, at har en rimelig grund til at føre proces. Med mindre krænkelsen er foregået i et massemedie eller overfor en videre kreds, gives der kun undtagelsesvist fri proces til sagsøgeren, selvom denne i øvrigt måtte have rimelig grund til at føre sagen.

Resthjælpsforsikringer i private policer undtager injuriesager fra dækningen med mindre klienten får fuldstændigt medhold, så i denne situation er det vigtigt, at man ikke "tager munden for fuld", når man beslutter, hvad man vil søge at få ret i under en retssag. Forsikringen dækker heller ikke, hvis klienten opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces, men ikke efter ansøgning opnår sådan fri proces.

Den erstatning som kan påregnes vil i nogle tilfælde kunne dække omkostninger (og mere til), men med hensyn til størrelsen af erstatningen bør forventningerne modereres, og ved vurderingen af enhver retssag må påregnes en vis procesrisiko (uanset hvordan sagens prognose i øvrigt kan bedømmes).

Tilkendte erstatningsbeløb er skattefrie.

Vi afgiver efter en gennemgang af sagen gerne en foreløbig prognose, men aldrig en garanti.

Andre muligheder
I forbindelse med en injuriesag kan der være andre juridiske muligheder, f. eks. i Markedsføringsloven og Medieansvarsloven, som vi naturligvis også drøfter med klienten, når det er aktuelt.