< Tilbage

Gælder ferieloven ikke for ansatte golftrænere? 24-03-2015 - 14:49

Her kan du læse mere om emnet

Det er velkendt for de fleste, at lønmodtagere har krav på at holde 5 ugers ferie årligt samt krav på feriepenge fra deres arbejdsgiver. Reglerne følger af ferieloven og gælder uanset hvilken branche, man er ansat indenfor.

 

Feriepenge kan enten udbetales ved, at lønmodtageren modtager løn under ferie og et ferietillæg på 1% lønnen i det foregående år (optjeningsåret), eller ved at der til FerieKonto afregnes en feriegodtgørelse på 12,5% af lønnen i optjeningsåret, som lønmodtageren så kan få udbetalt, når der holdes ferie. Der gælder særlige regler for provisionsansatte samt ved fratræden mv.


Ferieloven er ufravigelig
Ferielovens regler er ufravigelige til skade for lønmodtageren (beskyttelsespræceptiv), hvilket betyder, at lønmodtageren ikke kan give afkald på sine rettigheder. Det er dog muligt at fravige ferieloven ved kollektiv overenskomst.

 

Derimod er der ikke noget til hinder for, at der indgås individuelle aftaler om ferie og feriepenge, som stiller lønmodtageren bedre end efter ferielovens regler.


Tilsidesættelse af ferielovens regler
I en række tilfælde overholder arbejdsgivere ikke deres pligt til at betale feriepenge til sine ansatte. Det har givet anledning til mange sager.

 

Det bedst kendte eksempel indenfor sportens verden er fodboldens feriepengesag, hvor Spillerforeningen på vegne en lang række professionelle fodboldspillere rejste krav om efterbetaling af feriepenge for indkomstårene 2009 og senere. Der blev ført en prøvesag mod Brøndby IF ved Fodboldens Voldgiftsret, som i 2012 gav spillerne medhold i efterbetalingskravet. Efterfølgende er der indgået forlig med mange andre fodboldklubber, herunder de fleste af Superliga klubberne.

 

Men sager af denne art kendes også fra en række andre brancher med professionelle udøvere og aktører, bl.a. golfsporten, hvor Advokatfirmaet.dk som advokat for Professional Golfers' Association of Denmark (PGA) har ført en række sager på vegne professionelle golfspillere (pro'er), som ikke har fået feriepenge fra den golfklub, hvor de har været tilknyttet som golftræner.

 

Selvstændig eller ansat golftræner
I nogle sager er der mellem golfklubben og pro'en indgået en aftale om, at pro'en er selvstændig erhvervsdrivende, og klubberne har på den baggrund anfægtet, at ferieloven overhovedet finder anvendelse. Imidlertid er det ikke muligt at omgå ferielovens regler, og sådanne aftaler bliver ofte underkendt af myndighederne, hvis der reelt er tale om et ansættelsesforhold.

 

Ved vurderingen af, om der er tale om et ansættelsesforhold spiller det bl.a. ind

 

* om klubben har en almindelig adgang til at fastsætte generelle eller konkrete instrukser for arbejdets udførelse, herunder tilsyn og kontrol med pro'en 
* om pro'en udelukkende eller i overvejende grad har samme hvervgiver
* om der er indgået aftale mellem klubben og pro'en om løbende arbejdsydelse om pro'en har faste arbejdstider fastsat af   klubben
* om klubben stiller arbejdsredskaber og faciliteter til rådighed for pro'en
* om pro'en har ret til opsigelsesvarsel
* om vederlaget er beregnet, som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, månedsløn, provision mv.)
* om vederlaget udbetales periodisk

 

Der er tale om generelle kriterier, som også anvendes i forhold til andre retsområder f.eks. skattelovgivningen, lov om arbejdsløshedsforsikring mv., funktionærloven, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om arbejdsmiljø.

 

Derfor skal man som pro også være opmærksom på, at der kan være andre krav end feriepenge, som kan kræves efterbetalt af klubben, herunder godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.


Både selvstændig og lønmodtager
Det sker ofte, at pro'er både er ansat som golftræner i en klub og samtidig driver selvstændig virksomhed fra klubbens område - f.eks. med drift af proshop, salg af undervisningslektioner til klubbens medlemmer og andre.

 

Et sådant kombineret samarbejde og ansættelsesforhold betyder ikke, at ferieloven ikke finder anvendelse og at klubben er fritaget for at betale feriepenge af den løn, der betales for trænergerningen.


Optjent ferie er afholdt
I andre tilfælde hævder klubberne med urette, at pro'en har afholdt alt optjent ferie inden fratræden, og at der derfor ikke skal ske efterbetaling af feriepenge. Klubben overser eller ignorerer, at det er klubbens ansvar at sikre, at ferien bliver aftalt eller varslet overfor de ansatte efter gældende regler.

 

Det er altid arbejdsgivernes ansvar, at ferieloven bliver overholdt, og derfor skal arbejdsgiveren også kunne bevise, at det er tilfældet. Hvis der er uenighed om, hvor meget ferie der er afholdt ved fratræden, og klubben ikke kan dokumentere sin påstand, så skal der ske efterbetaling af feriepenge svarende til restferien.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en arbejdsfri periode ikke kan sidestilles med ferie. Det er helt sædvanligt, at pro'ens arbejdstid er varierende henover året, og at der i golfsæsonen er et betydeligt merarbejde (udover normal ugentlig arbejdstid) som så afspadseres i vinterperioden, hvor klubben ikke har tilsvarende aktiviteter. I sådanne situationer skal det fastlægges, hvornår der holdes ferie og hvornår der afspadseres, så enhver tvivl undgås.


Efterbetalingskrav
I de fleste tilfælde vælger golfklubber, der bliver mødt med et efterbetalingskrav fra en (tidligere) ansat pro, at efterbetale de skyldige feriepenge, uden at det er nødvendigt at gennemføre kravet retsligt via myndigheder og domstole.

 

De klubber, som vælger at tage kampen op, må dog indse, at der er en helt fast og entydig myndighedspraksis på området. Samtlige sager af denne art, som Advokatfirmaet.dk har ført igennem de sidste 15 år, er endt med, at der er sket efterbetaling af skyldige feriepenge til pro'en.


Forældede feriepenge
Imidlertid sker det ofte, at pro'er ikke får efterbetalt alle tilgodehavende feriepenge fra ansættelsen. Det skyldes, at ferieloven indeholder særlige regler om 3-årig forældelse, som betyder, at det kun er muligt at kræve efterbetaling i tre år efter ferieårets udløb.

 

Forældede feriepenge tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond. Og feriefonden opkræver selv disse med tillæg af morarenter.


Brug for rådgivning
Hvis du ønsker at vide mere om ovenstående emne, kan du kontakte advokat Tommy Olesen.

< Tilbage