< Tilbage

Det offentlige ejerregister åbner for pligtmæssig registrering08-12-2014 - 12:44

Her kan du læse yderligere om emnet

Hvad skal der registreres?

Fra den 15. december 2014 skal ejerskab på 5 % eller mere af selskabskapitalen eller de samlede stemmerettigheder registreres i Det Offentlige Ejerregister.

 

Der skal ligeledes ske registrering, når der sker en ændring af allerede registrerede ejerforhold, som medfører at besiddelsen har krydset en af følgende grænser: 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90, 100 %, samt 1/3 og 2/3 af selskabets samlede kapital eller stemmeret.

 

Det er vigtigt at huske på, at registreringspligten også gælder ved frasalg, hvor en grænse krydses i nedadgående retning, eksempelvis hvis en ejerandel bevæger sig fra 25 % til 20 %.

 

Reglerne gælder for ejerforholdene for alle danske anpartsselskaber (ApS'er), iværksætter-selskaber (IVS’er), aktieselskaber (A/S'er) og partnerselskaber (P/S’er) og registreringerne sker i et online ejerregister hos Erhvervsstyrelsen.
I registeret skal både alle nye – og alle bestående selskaber sørge for korrekt registrering.

 

Hvem har pligten?

Det er kapitalejerne, der indenfor 2 uger har pligten til at give meddelelse om ejerforholdene til selskabet.

 

Når kapitalejerne har givet meddelelse om de pågældende ændringer, er det selskabets ledelse, der hurtigst muligt skal indberette ændringerne/oplysningerne til Ejerregistret.

 

Registreringerne foretages på virk.dk under det sædvanlige registreringsansvar.

 

Konsekvenser ved manglende pligtmæssig registrering?
Både kapitalejerne og ledelsen kan ved manglende overholdelse af indberetningspligten straffes med bøder i henhold til selskabslovgivningen.

 

Herudover er selskabets revisor ved sin revision af årsrapporten forpligtet til at afgive såkaldt ”supplerende oplysning”, såfremt den pligtmæssige registrering ikke er overholdt.

 

Formålet med Ejerregistret?
Formålet med Ejerregistret er at skabe en større åbenhed og offentlighed omkring ejerforholdene i de danske selskaber, herunder for i større grad at forhindre hvidvask og forbedre offentlige myndigheders muligheder for at efterforske. Ejerregistret bidrager dermed til at skabe større tillid til de danske selskaber.

Overgangsordning
Ejerregistret åbner for offentligheden den 15. juni 2015.


Selskaber, der er stiftet den 14. december 2014 eller tidligere, får ½ år til at foretage registreringen af deres nuværende ejerforhold sådan som de ser ud pr. 14. december 2014. Ændringer i ejerforhold i disse selskaber, der sker den 15. december 2014 eller senere, skal registreres indenfor 14 dage. Selskaber, der først er stiftet den 15. december 2014 eller senere, skal registrere deres ejere senest 14 dage efter stiftelsen.


Ejerregistret ctr. Ejerbogen
Det Offentlige Ejerregister må ikke forveksles med ejerbogen, som alle selskaber skal føre over samtlige ejere og panthavere.
Ejerbog og Ejerregister er to forskellige ting, og de fleste selskaber skal fremover registrere begge steder. Ejerbogen er selskabets egen fortegnelse over samtlige kapitalejere og panthavere. Den skal ikke offentliggøres, men være tilgængelig for de offentlige myndigheder (f.eks. SKAT). Selskabet kan vælge af føre ejerbogen selv, anvende en løsning fra en professionel udbyder eller anvende Erhvervsstyrelsens online ejerbog, hvorfra udvalgte oplysninger automatisk kan overføres til Ejerregistret.


Det Offentlige Ejerregister ændrer således ikke på de eksisterende regler, hvorefter selskabet skal have en opdateret ejerbog med oplysninger om ejerforholdene i selskabet.


Advokatfirmaet.dk bistår dig gerne med registreringen.


Kontakt os på info@advokatfirmaet.dk eller på telefon 98 13 33 00, hvis du ønsker vores bistand til registrering af din virksomheds ejerforhold.

< Tilbage