< Tilbage

Omkostningsgodtgørelse i skatte- og afgiftssager03-12-2014 - 15:28

Her kan du læse yderligere om emnet

Reglerne om omkostningsgodtgørelse i skatte- og afgiftssager findes i skatteforvaltningsloven, og trådte i kraft den 1. januar 2014. Formålet er at styrke borgernes retssikkerhed ved at yde omkostningsgodtgørelse. Har du har klaget over en afgørelse i en skatte- eller afgiftssag, kan du enten helt eller delvist få dækket udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klagen. Det er udgifter til egen advokat og revisor, retsafgifter, syn og skøn m.v.

 

Hem er berettiget til godtgørelse?
Udgifter til skatte- og afgiftssager vedrørende dig, kan blive dækket. Det gælder også sagsudgifter hvis;

1) Du er berettiget til at klage over en afgørelse i en skatte- eller afgiftssag.
2) Du er inddraget i sagen af myndighederne.
3) Du er anerkendt part i sagen.
Selskaber og fonde kan ikke få omkostningsgodtgørelse!

 

Hvilke sager
Udgifter dækkes i følgende sager
1) Klager til skatteankestyrelsen, skatteankenævnet og Landsskatteretten
a. Klager over bindende svar
b. Klager over afgørelser fra vurderingsankenævn og motorankenævn
2) Sager som skatteministeren har indbragt for Landsretten
3) Sager hvor skatteankestyrelsen, skatteankenævnet eller landsskatteretten er bedt om genoptagelse af tidligere afgørelser
4) Sager en af ovennævnte indbringes for domstolene
5) Sager der indbringes for EF-domstolen, hvor du er part
6) Sager om ophævelse af dobbeltbeskatning

Du kan ikke få omkostningsgodtgørelse når Landsskatterettens retsformand bestemmer, at sagen skal afgøres uden retsmedlemmer, fx told, registrering af køretøjer, arbejdsgiverkontrol, nogle sager vedrørende afgifter fx om registrering og regnskabspligt. Hvis din sag bliver afvist kan du eller ikke få omkostningsgodtgørelse.


Hvilke udgifter godtgøres?
Følgende udgifter er godtgørelsesberettigede:
1) Udgifter til sagkyndig bistand (f.eks. egen advokat).
2) Retsafgifter (dog ikke klagegebyret).
3) Udgifter til syn og skøn.
4) Udgifter til sagkyndige erklæringer og andet bevismateriale.
5) Pålagte sagsomkostninger.
6) Udgifter til en sagkyndig udtalelse om, hvorvidt en afgørelse i en klage- eller retssag bør på-klages eller prøves ved domstolene.


Følgende skal dog fradrages med tilkendte sagsomkostninger og offentlig retshjælp. Har du mulig-hed for at trække momsen fra udgifterne til sagkyndig bistand, kan momsen ikke godtgøres.

 

Hvor mange udgifter godtgøres?
Godtgørelsen udgør altid mindst 50 % af de godtgørelsesberettigede udgifter. Godtgørelsen ydes også selvom sagen tabes. Efter omstændighederne vil udgifter til syn og skøn i en landsskatterets-sag dog blive godtgjort fuldt ud.


Hvis en afgørelse giver fuldt medhold eller medhold i overvejende grad, ydes altid fuld (100%) godtgørelse af alle afholdte udgifter. Det påhviler den administrative myndighed, som sagen har været forelagt, at afgive en begrundet udtalelse om medholdsgraden. Der ydes endvidere fuld omkostningsgodtgørelse, hvis en skatte- eller afgiftssag videreføres på myndighedernes initiativ.


Ønskes yderligere information henvises til advokat Finn Bødstrup.

< Tilbage