< Tilbage

Kontraktvilkår11-11-2014 - 14:53

Advokatfirmaet.dk yder assistance ved gennemgang eller udarbejdelse af kontrakter.

Når en virksomhed indgår aftale med en køber eller leverandør af et produkt, er det vigtig i den forbindelse at have udarbejdet en specialudfærdiget kontrakt, afhængig af virksomhedstypen, til varetagelse af de særlige problemstillinger, der kan opstå i tilfælde af misligholdelse af kontrakten.

 

Nedenstående artikel redegør kort for enkelte ofte anvendte typer klausuler, der er essentielle særligt for salgs- og leveringsbetingelser samt andre kontraktsformer.

 

___________________________________________________________________________

Ansvarsbegrænsningsklausuler

Særligt ansvarsbegrænsningsklausuler kan du i den forbindelse være hensigtsmæssige at indføje i sin kontrakt til bedre at forudsige konsekvenserne af et kontraktsbrud. En modparts misligholdelsesbeføjelser og retlige krav på erstatning kan nemlig ofte være forbundet med meget høje omkostninger for den misligholdende virksomhed.

 

I den forbindelse vil det derfor særligt være nødvendigt at fraskrive sig eller begrænse ansvaret for driftsomkostninger og andre indirekte tab, der måtte være opstået som følge af misligholdelsen. Ligeledes kan det være klogt at begrænse den samlede udbetaling af erstatning til eksempelvis prisen på varen.

 

Endvidere vil det være vigtigt for virksomheden at have bestemte procedurer parat ved indgåelsen af aftalen, da domstole ofte kræver særligt bevis for parternes hensigt til at lade sig binde af en ansvarsbegrænsning. En underskrift på det pågældende dokument er således ofte påkrævet, særligt når ansvaret er fraskrevet helt (exclusion clause), eller en ansvarsbegrænsning i øvrigt ville forekomme særligt byrdefuld eller urimelig i forholdet.

 

___________________________________________________________________________

Fortolkning af Ansvarsbegrænsninger

Ansvarsbegrænsninger i en kontrakt bliver fortolket snævert samt imod affatteren (contra proferentem). Det er derfor vigtigt med præcise formuleringer i forbindelse med definition af ansvarsbegrænsninger, vedrørende skadesindtrædelse, samt hvilke typer erstatninger, der er omfattet. Enhver tvivl i den forbindelse kan betyde, at ansvarsbegrænsningen ikke vil få effekt efter hensigten.

 

Konkret vil det således særligt være klogt at opdele en ansvarsfraskrivelse i 3 separate punkter, nemlig mangler, forsinkelse og produktansvar, således at fortolkningstvivl undgås.

 

___________________________________________________________________________

Aftalelovens § 36

Aftalelovens § 36, om urimelige aftalevilkår, vil ligeledes kunne anvendes mod særligt byrdefulde klausuler, imidlertid sjældnere på aftaler mellem erhvervsdrivende.

 

Det er mellem erhvervsdrivende imidlertid stadig vigtigt, at ansvarsfraskrivelsen ikke er for bred eller eksempelvis undtager for ansvar i forbindelse med grov uagtsomhed eller forsætlighed. Sådanne uagtsomhedsklausuler er som hovedregel kun acceptable, dersom de findes i agreed documents, eksempelvis NSAB, indgået mellem erhvervsdrivendes brancheorganisationer.

 

___________________________________________________________________________

Særligt om Medarbejdere og Andre Tredjemænd

Det er vigtigt at præcisere i ansvarsbegrænsningsklausulen, at den ligeledes omfatter fejl begået af medarbejdere eller andre tredjemænd, eksempelvis underleverandører. Sådanne personer indgår ofte som led i kontraktsforholdet, men vil ikke være omfattet af eksempelvis en uagtsomhedsklausul, hvis dette ikke er præciseret i klausulen. I et sådant tilfælde, uden inkludering af medarbejdere eller andre tredjemænd, vil udøvelse af simpel uagtsomhed, fra en medarbejders eller anden tredjemands side, ofte betyde, at ansvarsbegrænsningen ikke omfatter situationen. Virksomheden vil, i medarbejderens tilfælde, derfor hæfte for skaden gennem Danske Lovs 3-19-2 om principalansvar. Virksomheden kan derfor uforudset alligevel komme til at betale erstatning til kontraktspartneren som følge af misligholdelse af kontrakten, og der vil ikke være grundlag for regres til medarbejderen på grund af Erstatningsansvarslovens § 23. En virksomhed kan, i tilfælde af tredjemands uagtsomhed, ligeledes komme til at hæfte for tredjemands uagtsomhed som følge af kontraktsforholdets misligholdelse med kontraktspartneren. I den situation vil kontraktspartneren kunne rette krav, både imod virksomheden og mod tredjemand, der således begge hæfter personligt og solidarisk for skadessummen.

 

Selvom virksomheden i situationen ofte vil kunne få regres til tredjemand for hele beløbet, er dette faktum desværre aldrig fuld sikkerhed for skadesløsholdelse for virksomheden.

 

Force Majeure- og Hardship-Klausuler

En force majeure-klausul og/eller en hardship-klausul kan ligeledes være brugbare i tilfælde, hvor levering af en artsbestemt vare ikke er stort set umulig at gennemføre, som krævet i købelovens § 24, men kun ses som urimelig.

 

Listen over begivenheder og forhold, der vil kunne berettige en virksomhed til ikke at levere en vare, og uden at skulle betale skadeserstatning i den forbindelse, vil derfor kunne udvides i sådanne klausuler.

 

___________________________________________________________________________

Værnetings- og Lovvalgsklausuler

I tilfælde af virksomhedens indgåelse af internationale aftaler, vil en værnetingsklausul og en lovvalgsklausul ligeledes være hensigtsmæssige at inkludere i en kontrakt, til lettere forudsigelse af konsekvenserne i tilfælde af uoverensstemmelser, da der ofte er forskel på fortolkning og udfald af en kontraktsklausul mellem særligt et common law-land, som eksempelvis England, og et civil law-land som eksempelvis Danmark.

 

___________________________________________________________________________

Advokatfirmaet.dk tilbyder

Listen over andre brugbare kontraktsklausuler er lang og vil alle kunne tilpasses virksomhedens behov og risikoprofil.

 

Advokatfirmaet.dk har stor erfaring i udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser til virksomheder til rimelige priser.

 

Du er meget velkommen til at kontakte advokat Claus Emil Engel Johansen for en nærmere drøftelse af, hvilke kontraktklausuler din virksomhed måtte have behov for.

< Tilbage