< Tilbage

Generationsskifte06-11-2014 - 11:39

Overvejer du at generationsskifte din virksomhed, kontakt Advokatfirmaet.dk


Generationsskifte er et emne, der berører mange virksomhedsejere, idet et stort antal virksomheder inden for de næste år skal gennemføre et generationsskifte.

 

Ved generationsskifte forstås, at formuen overgår fra den ældre til den yngre generation. Der kan være tale om overgang til egne børn, til ledende medarbejdere i virksomheden eller et salg til personer, der er virksomheden ubekendt.

 

Formålet med et generationsskifte er således i alle tilfælde at sikre og bevare virksomheden. Som følge af, at det er en af de største beslutninger, som en virksomhedsejer skal træffe, er det vigtigt, at der meget omhyggeligt tages stilling til, hvorledes virksomheden videreføres bedst muligt.

 

At begynde at tænke på generationsskifte, når virksomhedsejeren har passeret de 60 år, er ofte alt for sent. Skatteregler lægger op til, at man skal komme i gang noget før, dvs. mens man er yngre. Man kan komme for sent i gang, men ikke for tidligt med planlægning af generationsskiftet, hvis det skal være en succes for sælgeren, køberen og virksomhedens ansatte. Generationsskifte bør derfor være en proces, der tages op til løbende overvejelser sammenholdt med, at lovgivningen også ændrer sig.

 

Et godt generationsskifte tilsikrer, at den hidtidige ejer af virksomheden er sikret økonomisk i tiden fremover, at køberen overtager en virksomhed, der er veldrevet med gode aktiviteter for fremtiden, samt ikke mindst at virksomhedens medarbejdere bevarer deres arbejdspladser.

 

Følgende punkter bør indgå i overvejelserne ved et generationsskifte:

- virksomhedens profil
- hvem er kunderne?
- hvordan er markedet, og hvilken udvikling vil ske for virksomhedens aktiviteter?
- familiemæssige overvejelser
- skal virksomheden overdrages til næste generation i familien, eller skal den sælges?
- værdiansættelse af virksomheden
- hvorledes får virksomhedsejeren mest muligt ud af overdragelsen?
- selskabsretlig struktur
- skal overdragelsen ske via en holdingmodel, et salg af virksomhedens aktiviteter med eller uden succession eller ved et glidende - generationsskifte?
- finansiering af generationsskiftet
- køreplan for generationsskiftet.

 

I forbindelse med et generationsskifte er diskretion en vigtig forudsætning for et vellykket resultat, hvorfor der bør foretages en struktureret og diskret henvendelse til købere, og virksomhedens identitet skal først synliggøres efter sikring af hemmeligholdelse ved underskrift på dokumenter.

 

Når disse formalia er overstået, skal køber have lejlighed til at foretage en gennemgang af virksomheden og gennemgå aftaler, kontrakter, regnskaber og andre interne forhold. Denne undersøgelse fra købers side kaldes ”due diligence” og gennemføres ofte, når der er underskrevet et ”Letter of Intent”.

 

Ved beslutning om det rette generationsskifte indgår der også vigtige overvejelser af skattemæssig karakter, såvel forud som ved selve gennemførelsen af et generationsskifte. Hvis der er tale om en personligt drevet virksomhed, kan denne virksomhed overdrages til virksomhedsejerens børn, uden at overdragelsen medfører betaling af skat af fortjenester ved salg af bl.a. goodwill, fast ejendom og driftsmidler, idet børnene kan succedere i virksomhedsejerens skattemæssige forhold. Prisen for at undgå skattebetaling er, at den nye generation overtager de afskrivningsgrundlag, der har været på goodwill, fast ejendom og driftsmidler. Hvorvidt det vil være en fordel for den nye generation at overtage virksomheden ved succession, kræver dog nøjere overvejelser.

 

Er der tale om en virksomhed, der drives i selskabsform, kan muligheden for skattefri etablering af et holdingselskab være et godt værktøj i en generationsskiftemodel. En hyppig anvendt fremgangsmåde ved generationsskifte for en virksomhed i selskabsform er skattefri aktieombytning. Ved aktieombytning indskydes aktierne i det oprindelige selskab i et nyt selskab, hvorved der dannes en holdingstruktur med et moderselskab og et datterselskab.

 

Datterselskabet kan efter 3 år sælges af moderselskabet uden beskatning under de gældende skatteregler. Ved salget går salgssummen til moderselskabet, der herefter kan akkumulere pengene, udlodde udbytte, betale gage til ejeren, m.v. Moderselskabet har også mulighed for at investere likviderne i passive eller aktive investeringer.

 

Såfremt en holdingstruktur ikke var blevet dannet, ville det være nødvendigt for virksomhedsejeren at sælge aktierne til virksomheden. I dette tilfælde skal der betales aktieindkomstskat af avancen året efter salgsåret. Denne skattebetaling kan netop udskydes, indtil egenkapitalen udbetales fra holdingselskabet til ejeren.

 

Mange virksomhedsejere vælger løsningen med salg efter aktieombytning ud fra overvejelser om, at de midler, der engang er betalt til skattevæsenet, ikke bliver tilbagebetalt.

 

Der er en del betingelser knyttet til at anvende reglerne om aktieombytning, bl.a. ansøgning til skattemyndighederne, mindst 3 års ejertid, holdingselskabets majoritet m.v. Adgangen til at stifte holdingselskaber er ikke længere så let som for et års tid siden. Skattemyndighederne ønsker en forretningsmæssig begrundelse for at meddele tilladelse til at stifte et holdingselskab, og kravene til denne begrundelse er skærpet væsentligt. Med virkning fra 1. januar 2007 er der vedtaget nye skatteregler, og meget tyder på, at det fremover vil være lettere at etablere selskaber med en holdingstruktur.

 

Virksomhedsejerens pensionsordninger skal også drøftes i forbindelse med et generationsskifte, idet pensionsordninger kan være med til at mindske salgssummen for virksomheden eller reducere skattebetalingen ved provenuet af en virksomhedsoverdragelse. Der er mulighed for, at virksomhedsejere, herunder hovedaktionærer, kan indskyde ekstraordinære beløb på pensionsordninger med løbende betalinger i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Det er dog en betingelse, at en virksomhedsoverdragelse tidligst må ske efter ejerens fyldte 55. år, og virksomheden skal have været ejet i mindst 10 år forud for året, hvor pensionen oprettes. Virksomheden må ikke have bestået af finansielle aktiviteter eller andre passive investeringer som f.eks. udlejning af fast ejendom. Hertil kommer, at pensionsindskuddet højest kan udgøre ca. kr. 2,3 mio. og ikke må overstige den skattepligtige avance ved virksomhedsoverdragelsen.

 

Overvejer man som et led i generationsskiftet at flytte til udlandet, bør også dette indgå i overvejelserne og i særdeles god tid.

 

Som det anføres, er gennemførelse af et generationsskifte en proces, der nøje bør overvejes og drøftes med virksomhedsejerens advokat, og Advokatfirmaet.dk har opnået en betydelig ekspertise på området ved gennem mange år at rådgive virksomhedsejere omkring et generationsskifte.

 

Overvejelserne omkring et generationsskifte vil derfor typisk strække sig over en lang årrække, og virksomhedsejeren bør derfor allerede på et tidligt tidspunkt påbegynde forberedelserne til generationsskiftet, herunder tænke på, hvorledes virksomhedsstrukturen skal være, og hvem der er i stand til at overtage virksomheden.

< Tilbage