< Tilbage

Forældrekøb05-11-2014 - 12:15

Advokatfirmaet.dk kan assistere dig, hvis du overvejer at købe en bolig som forældrekøb

Igennem en årrække er det blevet stadig mere populært for forældre at investere i en ejerlejlighed i de større universitetsbyer her i Danmark, for at hjælpe deres barn med at få et ordentligt sted at bo i forbindelse med barnets uddannelse. Måske også med håb om, at købet er en god investering.

 

Fænomenet har ligeledes bredt sig til Aalborg, der som bekendt er en stor uddannelsesby samt at fleks-, rentetilpasnings- og afdragsfrie lån har medvirket til, at forældrekøb efter al sandsynlighed vil blive mere udbredt, idet de ovennævnte lånetyper medfører, at der ikke længere kræves den store kapital for at forældrene kan få økonomisk sammenhæng ved køb af lejlighed.

 

Ved et forældrekøb skal man altid sørge for, at købsaftalen bliver gjort betinget af advokats og banks godkendelse i sin helhed, således at disse får indflydelse på aftalevilkårene som ved en almindelig handel. Dog skal det nævnes, at man ved forældrekøb skal være opmærksom på nogle helt specielle forhold.

 

Det er klart, at man ved valget af en ejerlejlighed naturligvis bør finde en lejlighed, der har en god placering, og indretningen af lejligheden bør have en central gang, så der er mulighed for at udleje et værelse til en medstuderende, hvis man vil reducere barnets husleje, eller såfremt at man senere ønsker at udleje ejerlejligheden til andre studerende.

 

Endvidere er det særdeles vigtigt, at man i forbindelse med købet gennemlæser Ejerforeningens vedtægter for derigennem at undersøge, hvorvidt en samlet udlejning af ejerlejligheden kræver bestyrelsens samtykke. I så fald skal handlen betinges af at man opnår dette, før handlen bliver gjort endelig.

 

Advokaten vil naturligvis gennemgå de sædvanlige dokumenter m.v. i forbindelse med handlen, før der sker en godkendelse.

 

Man skal nøje være opmærksom på de skatteretlige aspekter i forbindelse med købet, idet den købte ejerlejlighed får status som erhvervsmæssig udlejning - rent skattemæssigt - hvorfor nedenstående punkter bør overvejes nøje:

 

Huslejen - som barnet skal betale til forældrene - skal fastsættes til markedslejen. Sagt med andre ord skal den svare til andre lejede lejligheder i området. I modsat fald vil skatteforvaltningen efter al sandsynlighed hæve huslejen til markedslejen, hvilket i øvrigt er blevet stadfæstet ved en højesteretsdom i 2002, hvoraf det fremgår, at Skatteforvaltningen er berettiget til at forhøje en eventuel aftalt husleje til markedsleje.

 

Det vil være klogt at anvende enten virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen i forbindelse med den erhvervsmæssige udlejning af lejligheden, for derigennem at få det mest gunstige skattemæssige fundament. For de fleste forældre vil det være mest gunstigt at anvende virksomhedsskatteordningen, idet der normalt sker totalfinansiering af købet, bortset fra udbetalingen. For de forældre der hovedsageligt finansierer købet med egne midler, vil kapitalafkastordningen være mere fordelagtig. Dog er der tale om en generel opdeling, hvorfor der i hver enkelt situation skal foretages en beregning ud fra forældrenes formueforhold, herunder hvor meget der finansieres via lån/egne midler. Man bør i den forbindelse søge rådgivning med en revisor/bank.

 

I forbindelse med udlejning til eget barn, vil der under de sædvanlige betingelser for boligsikring kunne ansøges om dette på lige fod med andre lejere.

 

Det er vigtigt, at man udarbejder en lejekontrakt mellem forældre og børn, hvoraf de aftalte vilkår fremgår, idet lejekontrakten skal anvendes, såfremt man ønsker at ansøge om boligsikring.

 

Der er mange som i et forældrekøb vælger flekslån og afdragsfrie lån, idet man derved opnår lavest mulige rente/ydelse og afdragsfrie lån medfører, at der kun skal betales renter og bidrag - ingen afdrag.

 

Hvis man som forældre/lejere ønsker at beholde lejligheden, efter at ens barn er fraflyttet, eventuelt med det formål at indflytte i lejligheden ved pensionering og i mellemperioden vil udleje lejligheden til andre, skal man være særdeles opmærksom på lejeloven, idet udgangspunktet er, at en lejer har en tidsubegrænset lejeperiode, der kun kan opsiges ved misligholdelse/manglende betaling eller såfremt ejeren ønsker at bebo lejemålet selv, hvilket i så fald kræver 1 års varsel. I den forbindelse kan man derfor udleje lejemålet tidsbegrænset i en vis årrække, hvorefter lejemålet automatisk ophører. Dog skal man ikke blot forlænge den tidsmæssige lejekontrakt med den pågældende lejer gentagne gange, idet lejeren derefter vil kunne påberåbe sig de almindelige opsigelsesbetingelser, jf. lejeloven.

 

Forældrene kan naturligvis også have et ønske om at sælge ejerlejligheden til deres børn når de er færdiguddannede og derved har råd til at eje lejligheden, hvortil det skal bemærkes, at dette salg ikke kan ske skattefrit, idet forældrene jo i sagens natur ikke har beboet ejerlejligheden, hvorfor ejendomsavancebeskatningsloven finder anvendelse. Hvis børnene herefter sælger ejerlejligheden kan dette ske skattefrit, idet disse har beboet ejerlejligheden.

 

Det har igennem de senereår vist sit at være en særdeles god investering at investere i ejerlejligheder contra normal pensionsopsparing. Dog er ejendomsmarkedet påvirkeligt, hvorfor det naturligvis ikke kan udelukkes, at ejendomsmarkedet går ned i en periode og herefter stiger igen, hvorfor man - inden man kaster sig ud i et forældrekøb - bør søge rådgivning hos advokat, bank og revisor, så man finder den optimale lejlighed / skattemæssige form.

< Tilbage