< Tilbage

Beskyt din virksomheds kendetegn17-11-2014 - 13:49

Advokatfirmaet.dk tilbyder hjælp til beskyttelse af din virksomheds kendetegn

 

Google er langt fremme med at udbyde produkter, der hjælper virksomheder til at markedsføre sig via Googles søgetjeneste. Det er nu også helt almindeligt at søge efter både vare- og tjenesteydelser på nettet, før man leder andre steder. Derfor er det vigtigt, at man som virksomhed holder øje med, hvordan ens varemærke dukker op ved en søgning på nettet.

 

Nedenstående artikel giver et kort overblik over, hvordan et varemærke bedst beskyttes, samt redegør for særlige varemærkeretlige problemstillinger i forbindelse med Google AdWords.

 

___________________________________________________________________________

Beskyttelseslove

Mange love beskytter din virksomheds kendetegn med, at blive udsat for konkurrerende virksomheders nærgående efterligninger. Dine virksomhedsnavne, varemærker, domænenavne, kampagner og sloganer mv. er således beskyttet af mange forskellige love på immaterialretsområdet.

 

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke initiativer din virksomhed selv kan iværksætte for at opnå optimal beskyttelse af sine kendetegn.

 

Det er derfor vigtigt, enten at registrere sit varemærke eller tage det aktivt i brug. Lovgivningen beskytter begge metoder, men af bevismæssige årsager, er den sikreste måde at vælge registrering.

 

___________________________________________________________________________

Registrering

Det koster et gebyr at få registreret sit varemærke, samt yderligere løbende gebyrer for hvert 10ende år varemærket er registreret. Alligevel kan det i sidste ende være en stor besparelse for virksomheden i tilfælde af tvister med konkurrenter om eksempelvis retten til varemærket.

 

Virksomheden kan endvidere ved registrering styrke sit primære varemærke med yderligere alternative nærliggende ord, særligt hvis varemærket mangler ”særpræg” og ”adskillelsesevne” og således ikke ved ibrugtagning er beskyttet mod nærliggende ord inden for samme branche, men kun mod direkte efterligninger.

 

Hvis et varemærke mangler særpræg og adskillelsesevne, og således kun kan karakteriseres som et ”beskrivende ord”, er det ikke muligt at registrere det som et ”ordmærke”. Det kan derfor kun registreres som et ”figurmærke”. Et figurmærke kan udformes på mange måder og kan medtage det beskrivende ord. Hvis det beskrivende ord medtages, skal figurmærket i sin helhed have adskillelsesevne, således gennem en mere kunstnerisk udformning.

 

Afhængig af de markeder, en virksomhed ønsker at sælge sine produkter på, kan en virksomhed enten vælge at registre sit varemærke som et DK-varemærke, et EU-varemærke eller et WIPO-varemærke.

 

___________________________________________________________________________

Indarbejdelse af Varemærket

Hvad enten varemærket er registreret eller taget aktivt i brug, kan indarbejdelse af varemærket, gennem eksempelvis massiv markedsføring, styrke et varemærke - dét også selvom varemærket ellers mangler særpræg og adskillelsesevne.

 

Jo mere en virksomheds varemærke er indarbejdet i befolkningens bevidsthed, kan dette således være med til at øge den lovmæssige beskyttelse af varemærket. Indarbejdelsen kan derfor medvirke til, at udvide beskyttelsen fra mere eller mindre direkte efterligninger til også nærliggende ord/tegn, der er egnet til at frembringe samme association til varemærket og således må anses for forvekslelig med varemærket.

 

Hvis et varemærke bliver massivt indarbejdet i befolkningen, kan beskyttelsen efter omstændighederne ligefrem udstrækkes til varemærker inden for andre varekategorier.

 

___________________________________________________________________________

Opmærksomhed på Efterligninger

En virksomhed bør hele tiden være opmærksom på konkurrerende virksomheders nærgående tiltag og efterligninger, da virksomheden kan risikere at miste kunder til forvekslelige konkurrenter.

Virksomheden har i sådanne situationer mulighed for at kræve erstatning og rimeligt vederlag for tab af kunder.

Søgesider på nettet er en oplagt mulighed for konkurrenter til at tilrane sig andre virksomheders kunder ved brug af forvekslelige slogans, virksomhedsnavne, overskrifter på hjemmesider samt ligeledes i rubrikkerne på betalingsdelen hos Google, nemlig Google AdWords.

 

___________________________________________________________________________

Google AdWords

Netop vedrørende Google AdWords er der i marts i 2010 afsagt en dom ved EU-Domstolen vedrørende de søgeord (AdWords), der kan indføjes i indstilingerne til fremkomst af ens egen rubrik. Disse søgeord vises således ikke direkte i rubrikken og er derfor kun medvirkende til, at ens rubrik vises foroven eller i højre side.

Alligevel kan der være forvekslingsmulighed mellem konkurrenter i forbindelse med samme søgeord, udtalte EU-Domstolen. Det vil således være tilfældet, når annoncørens reklame ikke, eller kun med vanskelighed, giver den gennemsnitlige internetbruger mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer stammer fra varemærkeindehaveren eller fra en tredjemand, der ikke er forbundet til varemærkeindehaveren.

Forvekslelighed mellem virksomhederne er således det overordnede kriterium for, hvorvidt der er sket krænkelse af en virksomheds kendetegn.

Udover søgeord på Google AdWords, er det vores erfaring, at der på baggrund af den væsentlig øgede efterspørgsel på rubrikker på Google AdWords i forbindelse med markedsføring, at der ofte ligeledes i disse rubrikker uheldigvis kan opstå direkte brug af andre virksomheders varemærker, hvilket udgør en direkte varemærkekrænkelse og overtrædelse af markedsføringsloven.

 

___________________________________________________________________________

Nyere Danske Sø- og Handelsretsdomme Vedrørende Google Adwords

I en nyere Sø- og Handelsretsdom vedrørende Google Adwords, U2011.634S (SH2010 V-0101-08), er dansk ret umiddelbart, i henhold til dommens præmisser og resultat, gået videre end EU-domstolen i beskyttelsen af vare-mærkeindehaverens ret.

 

Sagen omhandlede det varemærkeretligt beskyttede "Billedbutikken" (beskyttet ved indarbejdelse).

 

Varemærkeindehaveren Billedbutikken havde sagsøgt den konkurrerende virksomhed Pixelpartner for varemærkekrænkelse af "Billedbutikken".

 

Sagen vedrørte to google adwords annoncer, hvor der til begge annoncer skulle benyttes søgeordet "Billedbutikken" for, at annoncen ville komme frem på Googles søgeside. Sagsøgte Pixelpartner havde imidlertid kun i den ene rubrik direkte skrevet "Billedbutikken".

 

Sø- og Handelsretten takserede imidlertid tillige den anden annonce til at udgøre en varemærkekrænkelse på trods af, at der øjensynligt intet direkte varemærkekrænkende i relation til forvekselighed var ved denne annonce andet end selve søgeordet "Billedbutikken".

 

Sø- og Handelsretten lagde således til grund i sine præmisser, at:

"...Den bestilling hos Google AdWords, som Pixelpartner — blandt en lang række andre bestillinger - foretog med hensyn til “Billedbutikken” som søgeord, havde som konsekvens, at internetbrugere, som på Googles søgemaskine gjorde brug af dette søgeord, sandsynligvis med henblik på at opnå kontakt til Billedbutikken Odenses hjemmeside, udover de sædvanlige, ikke sponsorerede søgeresultater straks blev præsenteret for Pixelpartners annonce. Denne indeholdt - såvel under overskriften “Billedbutikken” som under andre overskrifter - udover en kort, sloganomtale af Pixelpartner en oplysning om og link til Pixelpartners hjemmeside. Samtidig med denne præsentation af Pixelpartner fremstod søgeordet “Billedbutikken” fortsat indskrevet i søgefeltet på skærmbilledet..." 

 

Sø- og Handelsretten fastlog således i sine præmisser, at søgeordet alene også konkret kan udgøre en varemærkeretlig krænkelse.

 

Sø- og Handelsretten tilkendte derfor skønsmæssigt kr. 10.000,00 i erstatning og vederlag til Billedbutikken.

 

Ovennævnte praksis har Sø- og Handelsretten på ny fastslået i dom afsagt d. 24. oktober 2012 i sag V-52-11 (SH2012.V-0052-11), hvor en samhandels-partner ubestridt alene anvendte den anden parts (SKADAN) varemærke som google adword søgeord. SKADAN blev tilkendt kr. 5.000,00 som vederlag i henhold til markedsføringslovens § 20, stk. 3 for den uberettigede brug af sit varemærke og forretningskendetegn i forhold til markedsføringslovens §§ 1 og 18. Forholdet blev således anset som værende både i strid med god markedsføringsskik samt uberettiget brug af en virksomheds kendetegn.

 

Eftersom der på nuværende tidspunkt findes rigtig mange varemærkekrænkende søgeord på Google, bør virksomheder således være opmærksom på deres retsstilling i medfør af den danske praksis.

 

___________________________________________________________________________

Advokatfirmaet.dk tilbyder

Advokatfirmaet.dk tilbyder registrering af domænenavne og varemærker, herunder DK-, EU- og WIPO-varemærker.

 

Ligeledes kan vi tilbyde påtale af ophavsrets-, varemærke- og andre kendetegnskrænkelser. Vi kan således være din virksomhed behjælpelig i forbindelse med indgivelse af klage til nævn samt førelse af forbuds- og retssager.

 

Der kan i den forbindelse rettes henvendelse til advokat Claus Emil Engel Johansen for nærmere rådgivning om ovenstående emner.

< Tilbage