< Tilbage

Forældelseslovens virkninger - fordringer forældes snart22-12-2016 - 16:12

Her kan du læse mere om emnet

Forældelsesloven blev for snart 10 år siden genstand for en meget markant revidering.


Lovændringerne blev vedtaget med virkning fra d. 1. januar 2008.

 

Hos mange virksomheder og banker er der uden tvivl blevet bidt mærke i dette.

 

For almindelige krav, der ikke er sikret ved gensidig aftaleindgåelse eller dom, er forældelsesfristen ændret fra 5 år til 3 år. Dette er for eksempel fakturakrav på tømrerarbejde eller leverede varer.

 

Særligt vedrørende gældsbreve, frivillige forlig og skyldnererklæringer indtræder forældelsen nu efter 10 år – hvor det tidligere var 20 år. Overgangsreglerne betyder derfor, at en del fordringer står over for forældelse om ganske kort tid. Dette skyldes, at en gensidig aftale i gældsbrev eller pengekrav sikret ved dom i 2007 ikke først forældes i 2027, men i 2017.
Som nævnt ovenfor, så trådte reglerne i kraft d. 1. januar 2008 og gælder også for eksisterende fordringer, dvs. fordringer, som var stiftet og/eller forfaldne før d. 1. januar 2008.


Fristen er absolut


Den juridiske betydning af forældelse skal tages meget bogstavelig. Kommer man 1 dag for sent med betalingspåkrav eller stævning, er løbet kørt, såfremt der ikke er tvivl om forældelsesfristens begyndelsestidspunkt.


Forældelsesfristen volder i udgangspunktet ikke yderligere problemer inden for gældsbreve, frivillige forlig eller domme, hvor forældelsesfristen begynder at løbe henholdsvis fra aftaleindgåelsen, underskrift på erklæring eller domsafsigelsen.


Anderledes dynamisk kan situationen være inden for de såkaldt usikrede fordringer, der ofte hviler på et bestillingsarbejde. Her kan der opstå en tvist om forældelsens begyndelsestidspunkt, idet fristen løber fra det tidspunkt, hvor fordringshaver tidligst kunne kræve at få fordringen opfyldt. Det vil i almindelige erhvervsforhold typisk være ved udstedelse af faktura. Vær OBS på at forældelsesfristen ikke udskydes, hvis du giver kunden henstand med betaling. Samme forbehold skal iagttages, hvis man er langsom til at få sendt en faktura. Da risikerer man i stedet, at domstolene ved en senere tvist fastlægger forældelsesperiodens begyndelse til selve færdiggørelsen af arbejdet.


Afbrydelse – ny frist, samme omfang


Fra lovgivers side havde man ved lovens revision et stort ønske om at forbedre debitors retsstilling i forhold til pengekrav. Tidligere kunne forældelsen blot afbrydes ved fremsendelse af påmindelse om skylden og påløbne renter. Denne mulighed er fjernet, hvormed forældelsen kun kan afbrydes ved debitors erkendelse eller ved kreditors aktive foretagelse af retlige skridt, f.eks. ved indgivelse af betalingspåkrav til fogedretten eller stævning til civilretten.


Den praktiske betydning af afbrydelse er, at der fra tidspunktet for selve afbrydelsen løber en ny forældelsesfrist af samme varighed.


Et eksempel: Din virksomhed har en skyldnererklæring fra debitor eller dom på en debitor dateret d. 1. december 2008 (der gælder en 10-årig forældelsesfrist og dermed indtræder forældelsen d. 1. december 2018). Sagen har ligget stille siden dengang, da I afventer en økonomisk forbedring af debitors forhold. I beslutter jer for at sende sagen i fogedretten, hvor sagen bliver opgjort d. 15. november 2016. Nu løber der altså en ny forældelsesfrist frem til d. 15. november 2026.


I denne situation skal man desuden være opmærksom på renterne, da disse allerede forældes efter 3 år. Det vil sige, at man i den konkrete sag kun kan gøre renter gældende fra november 2013 til november 2016, hvor sagen sendes i fogedretten. De ca. 5 års procesrenter fra december 2008 til oktober 2013 er tabt.


Virkning af overgangsregler mærkes nu


Det bliver en kende mere kompliceret, hvis man har en fordring, der er stiftet inden ikrafttrædelsen af den nye forældelseslov.
Det er typisk, at kreditorer før 2008 fremsendte påmindelser til debitorerne for at afbryde forældelsesfristen. Dette kan som nævnt ikke længere foretages med gyldig retsvirkning fra d. 1. januar 2008. Såfremt den procedure er fulgt frem til 2007 betyder det, at kravet forældes i 2017, hvis der ikke i den mellemliggende tid foretages skridt som skitseret ovenfor.


Omvendt betyder overgangsreglerne eksempelvis, at hvis man som kreditor sidder med en fordring på en debitor fra 2002 – eller en ældre fordring, hvor der senest er sket afbrydelse efter de gamle regler i 2002, så kan man ikke lukrere på, at forældelsen først udløber i 2022. Et sådant krav er forældet, eftersom forældelsesloven også finder anvendelse på tidligere stiftede fordringer før 2008, jf. Forældelseslovens kapitel 9 om overgangsregler.


Som erhvervsdrivende med udestående debitorer, hvor fordringerne hidrører fra perioden op til den nye forældelseslov, er det derfor presserende at være opmærksom på forældelsesrisikoen netop nu.


Den ”glemte” afbrydelsesform


Man bør desuden være opmærksom på, at der findes en udenretlig genvej til afbrydelse af forældelse; nemlig debitors egen skylderkendelse.


Hvis man kan bevise, at debitor har erkendt sin skyld direkte eller ved sin handlemåde, vil det medføre en afbrydelse. I disse tilfælde er der dog tale om en konkret bevisvurdering fra sag til sag.


Efter omstændighederne kan forældelsen blive afbrudt af debitors forslag om en anmodning om eftergivelse eller gældsordning, da det samtidig er en erkendelse af, at man er fordringen skyldig.


Hos Advokatfirmaet.dk står vi i Inkassoafdelingen klar til at bistå jer i forbindelse med håndteringen af forældelse og de udfordringer, som problematikken medfører i jeres virksomhed.

< Tilbage